Company information

Company information

Executives

Board of Directors

Chairman and Representative Director

Shuji Kanoh

President and Representative Director

Masaki Miyauchi

Executive Vice President

Osamu Kanemitsu

Senior Executive Managing Director

Takashi Wagai

Senior Executive Managing Director

Tsuyoshi Habara

Executive Managing Advisor

Hisashi Hieda

Executive Managing Directors

Ryunosuke Endo

Ichiro Kishimoto

Atsushi Yokoyama

Kazutoshi Matsumura

Takashi Ishihara

Isao Matsuoka

Takehiko Kiyohara

Yoshishige Shimatani

Akihiro Miki

Taizan Ishiguro

Masafumi Yokota

Kazuo Terasaki

Audit & Supervisory Board Members

Kiyoshi Onoe

Hiroshi Seta

Yuzaburo Mogi

Nobuya Minami

Takayasu Okushima

page top